GDPR

Značka cynthia design (Lívia Iški, Ružínska 15, 040 11 Košice, slobodný umelec - DIČ: 103402364 ) zaoberajúca sa predajom tovaru prostredníctvom internetového obchodu, ktorá na príjem a odoslanie objednávok svojich zákazníkov potrebuje ich základné osobné údaje.

Všetky osobné údaje našich zákazníkov sú pre nás dôležité a preto ochrana týchto osobných údajov a ochrana súkromia našich zákazníkov je pre nás samozrejmá. Osobné údaje spracúvame a chránime v súlade s platnými právnymi predpismi Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), ako aj zákonom č. 18/2018 Z.z. o Ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nový zákon upravuje a dopĺňa pôvodný zákon o ochrane osobných údajov a zohľadňuje požiadavky nariadenia GDPR - General Data Protection Regulation. Účinnosť nadobúda 25. mája 2018.

GDPR považuje za osobný údaj také informácie, ktorými možno identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Osobným údajom rozumieme meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu, e-mail, telefónne číslo, ako aj pseudononymizované údaje, pri ktorých existuje možnosť identifikácie osoby prostredníctvom tretích osôb. Osobným údajom je aj fotografia, odtlačok prsta, nahrávka hlasu, číslo bankového účtu a lokalizačné údaje GPS. Nový zákon rozširuje okruh osobných údajov o nové typy údajov ako IP adresa alebo súbory cookies.

Nový zákon sprísňuje dôležitosť súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktorý musí byť konkrétny, slobodný, informovaný a jednoznačný. Týmto Vás prosíme, aby ste si dané podmienky poskytnutia svojich osobných údajov dobre prečítali a oboznámili sa s nimi, nakoľko Vaše osobné údaje chceme získať zákonne, dobrovoľne, slobodne, informovane, konkrétne a jednoznačne. Chceme však, aby ste vedeli, že plne súhlasíme s politikou GDPR a ochranu Vášho súkromia berieme seriózne a vážne. Vaše osobné údaje slúžia výlučne na:

spracovanie prijatej objednávky

  • spracovanie prijatej platby
  • expedovanie Vami objednaného tovaru
  • zaslanie oznámenia o stave Vašej objednávky
  • vrátenie tovaru resp. vrátenie kúpnej sumy
  • vybavenie reklamácie
  • oboznámenie Vás s novinkami, akciami a inými výhodnými ponukami, ktoré Vám zasielame na Vašu e-mailovú adresu vo forme newslettera. Samozrejme s Vašim súhlasom, ktorý nám môžete dobrovoľne a slobodne odovzdať zaškrtnutím políčka pri zadávaní objednávky (Prihlásiť sa k odberu noviniek).

Zároveň Vás chceme informovať, že máte plné právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať a zrušiť.

Základné pojmy ohľadom ochrany osobných údajov

1.    „osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;

2.    „spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami;

3.    „profilovanie“ je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom;

4.    „pseudonymizácia“ je spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje už nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na netechnické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby osobné údaje neboli priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe;

5.    „informačný systém“ je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný a funkčnom alebo geografickom základe;

6.    „prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu;

7.    „sprostredkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;

8.    „príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje 4.5.2016 L 119/33 Úradný vestník Európskej únie SK v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatni­teľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania;

9.    „tretia strana“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostred­kovateľa poverené spracúvaním osobných údajov;

10.. „súhlas dotknutej osoby“ je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka;

11.  „porušenie ochrany osobných údajov“ je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim;

12.  „údaje týkajúce sa zdravia“ sú osobné údaje týkajúce sa fyzického alebo duševného zdravia fyzickej osoby, vrátane údajov o poskytovaní služieb zdravotnej starostlivosti, ktorými sa odhaľujú informácie o jej zdravotnom stave;

13.  „hlavná prevádzkareň“ je:„zástupca“ je fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ písomne určil a ktorá ho zastupuje, pokiaľ ide o jeho povinnosti podľa tohto nariadenia;


  • 1.    pokiaľ ide o prevádzkovateľa s prevádzkarňami vo viac než jednom členskom štáte, miesto jeho centrálnej správy v Únii s výnimkou prípadu, keď sa rozhodnutia o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov prijímajú v inej prevádzkarni prevádzkovateľa v Únii a táto iná prevádzka má právomoc presadiť vykonanie takýchto rozhodnutí, pričom v takom prípade sa za hlavnú prevádzkareň považuje prevádzkareň, ktorá takéto rozhodnutia prijala;
  • 2.    pokiaľ ide o sprostredkovateľa s prevádzkarňami vo viac než jednom členskom štáte, miesto jeho centrálnej správy v Únii, alebo ak sprostredkovateľ nemá centrálnu správu v Únii, prevádzkareň sprostredkovateľa v Únii, v ktorej sa v kontexte činností prevádzkarne sprostredkovateľa uskutočňujú hlavné spracovateľské činnosti, a to v rozsahu, v akom sa na sprostredkovateľa vzťahujú osobitné povinnosti podľa tohto nariadenia;


14.  „podnik“ je fyzická alebo právnická osoba vykonávajúca hospodársku činnosť bez ohľadu na jej právnu formu vrátane partnerstiev alebo združení, ktoré pravidelne vykonávajú hospodársku činnosť;

15.  „skupina podnikov“ je riadiaci podnik a ním riadené podniky;

16.  „záväzné vnútropodnikové pravidlá“ je politika ochrany osobných údajov, ktorú dodržiava prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ usadený na území členského štátu na účely prenosu alebo súborov prenosov osobných údajov prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi v jednej alebo viacerých tretích krajinách v rámci skupiny podnikov alebo podnikov zapojených do spoločnej hospodárskej činnosti;

17.  „dozorný orgán“ je nezávislý orgán verejnej moci zriadený členským štátom

18.  „dotknutý dozorný orgán“ je dozorný orgán, ktorého sa spracúvanie osobných údajov týka, pretože:

1.    prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ je sadený na území členského štátu tohto dozorného orgánu;

2.    dotknuté osoby s pobytom v členskom štáte tohto dozorného orgánu sú podstatne ovplyvnené alebo budú pravdepodobne podstatne ovplyvnené spracúvaním; alebo

3.    sťažnosť sa podala na tento dozorný orgán;

19.  „cezhraničné spracúvanie“ je buď:„relevantná a odôvodnená námietka“ je námietka voči návrhu rozhodnutia, či došlo k porušeniu tohto nariadenia, alebo či je plánované opatrenie vo vzťahu k prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi v súlade s týmto nariadením, ktoré musí jasne preukázať závažnosť rizík, ktoré predstavuje návrh rozhodnutia, pokiaľ ide o základné práva a slobody dotknutých osôb a prípadne voľný pohyb osobných údajov v rámci Únie;

1.    spracúvanie osobných údajov, ktoré sa uskutočňuje v Únii v kontexte činností prevádzkarní prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa vo viac ako jednom členskom štáte, pričom prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ sú usadení vo viac ako jednom členskom štáte; alebo

2.    spracúvanie osobných údajov, ktoré sa uskutočňuje v Únii kontexte činností jedinej prevádzkarne prevádzko­vateľa alebo sprostredkovateľa v Únii, ale ktoré podstatne ovplyvňuje alebo pravdepodobne podstatne ovplyvní dotknuté osoby vo viac ako jednom členskom štáte;

20.  „medzinárodná organizácia“ je organizácia a jej podriadené subjekty, ktoré sa riadia medzinárodným právom verejným, alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý bol zriadený dohodou medzi dvoma alebo viacerými krajinami alebo na základe takejto dohody.

 

Zásady spracovania osobných údajov

 

Osobné údaje musia byť:

1.    spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe („zákonnosť, spravo­dlivosť a transparentnosť“);

2.    získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi; ďalšie spracúvanie na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či štatistické účely;

3.    primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú („minimalizácia údajov“);

4.    správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bezodkladne vymažú alebo opravia („správnosť“); 4.5.2016 L 119/35 Úradný vestník Európskej únie SK (1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 (Ú. v. EÚ L 241, 17.9.2015, s. 1).

5.    uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, pokiaľ sa budú spracúvať výlučne na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely za predpokladu prijatia primeraných technických a organizačných opatrení vyžadovaných týmto nariadením na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb („minimalizácia uchovávania“);

6.    spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení („integrita a dôvernosť“).

 

Práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho

 

1.    Kupujúci je povinný uvádzať pri nákupe tovaru a registrácií používateľského účtu iba pravdivé, aktuálne a presné údaje. Registrovaný zákazník je povinný o zmene týchto údajov bezodkladne informovať predávajúceho.

2.    Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

3.    Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

4.    Osobné údaje kupujúceho uvedené počas registrácie používateľského účtu do obchodu sú chránené zákonom č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších právnych predpisov a spracovávané predávajúcim výhradne pre realizáciu objednávok a pre marketingové účely.

5.    Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu.

6.    Pre poskytnutie služieb eshopu, potrebuje predávajúci poznať určité osobné údaje kupujúceho. Predávajúci rešpektuje súkromie kupujúceho, preto sa snaží množstvo týchto údajov minimalizovať na tie najnevyhnutnejšie. Všetky údaje sú chránené pred zneužitím. Práca predávajúceho s osobnými údajmi plne podlieha zákonným normám a Zákonu o ochrane osobných údajov.

7.    Všetky údaje o nákupoch, reklamáciách a ďalších činnostiach kupujúceho v eshope predávajúceho, majú dôverný charakter a podliehajú rovnakým bezpečnostným pravidlám ako práca s osobnými údajmi. Akékoľvek údaje, ktoré predávajúci získa, chráni pred zneužitím, neposkytuje ich žiadnej tretej osobe okrem spoločností zaisťujúcich špedičné služby a platobný styk, ktoré obdržia iba nevyhnutné minimum informácií potrebných pre bezproblémové vybavenie konkrétnej objednávky. Všetky údaje slúžia len ku kvalitnému poskytovaniu služieb predávajúceho.

8.    Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

9.    Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa predošlého bodu týchto reklamačných a obchodných podmienok na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

10.  Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje vždy osobitne na základe súhlasu kupujúceho a zároveň zabezpečí, aby sa tieto osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané za účelom plnenia kúpnej zmluvy.

11.  Pri vytvorení používateľského účtu kupujúci vyjadruje súhlas s tým, že jeho meno a e-mail bude predávajúci využívať k zasielaniu informácií o zľavách, novinkách a ďalších marketingových aktivitách. V každom takto zaslanom e-maile môže kupujúci nájsť návod, ako jednoducho zakázať predávajúcemu zasielanie týchto reklamných e-mailov a newsletterov.

12.  Kupujúci má právo kedykoľvek písomne zaslať predávajúcemu: zmeny alebo doplnenie osobných údajov a takisto aj žiadosť o likvidáciu osobných údajov, ktoré boli predávajúcemu poskytnuté.

13.  Kupujúci používaním internetového obchodu predávajúceho súhlasí s vyššie uvedenými pravidlami a so zhromažďovaním a používaním osobných údajov.

14.  Zákazník má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava (www.dataprotection.gov.sk), ak sa domnieva, že spracúvanie jeho osobných údajov je v rozpore s GDPR.

 

Bezpečnosť osobných údajov

Za bezpečnosť osobných údajov zákazníkov nášho internetového obchodu zodpovedá prevádzkovateľ (Lívia Iški).

Prevádzkovateľ je povinný chrániť osobné údaje zákazníkov pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.

Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

COOKIES

Používanie cookies

Stránka Šperky eshop používa cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Používaním stránky Šperky eshop vyjadrujete súhlas s použítím cookies v súlade s nastavením prehliadača.

Ak navštívite naše stránky a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie. Inštrukcie na zmenu cookie nájdete v pomoci každého prehliadača.

 

Čo sú cookies?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača či iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory cookie, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač. Prečo používame cookies? Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na stránke Šperky eshop môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookie. Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies:

 

- prevádzkové súbory cookies: Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

 

základné súbory cookies: Tieto súbory tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a pod. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybných chod stránok.

 

- funkčné súbory cookies: Funkčné súbory cookies nie sú nevyhnutné, ale pomáhajú nám vylepšiť funkčnosť našich webových stránok. Ide napríklad o zapamätanie nastavení zvolených pri predchádzajúcej návšteve stránky, napr. rozloženie obsahu a p., aby ste ich nemuseli znova nastavovať. Pomocou týchto cookies zisťujeme, či vám už bola ponúknutá určitá služba alebo poskytujeme informácie z vašej aktuálnej oblasti, ak súhlasíte so zdieľaním takýchto informácií. Hoci použitie týchto cookies záleží na vašom nastavení, ich prípadným vypnutím by ste mohli prísť o niektoré služby, ktoré by sme vám mohli poskytovať.

 

- reklamné súbory cookies: Reklamné súbory cookies môžeme používať na našich webových stránkach na zobrazenie obsahu reklám, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Tieto cookies môžu zhromažďovať informácie o vašich zvyklostiach pri prehliadaní našich webových stránok. Môžu byť využité aj na rozpoznanie vašej opätovnej návštevy niektorej z webových stránok, ktoré sú súčasťou našej siete. Týmto spôsobom môžeme poskytovať na našich webových stránkach obsah reklamy, ktorý je pre vás relevantnejší a efektívnejšie cieliť priamu marketingovú komunikáciu, ale aj obmedziť počtu zobrazení reklamy a merať efektívnosť reklamných kampaní.

________________________________________________________________________________

 

 OBCHODNÉ PODMIENKY

  

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.    Značka cynthia design (Lívia Iški, Ružínska 15, 040 11 Košice, Slovenská republika, tel. č.: +421 908 683 273, Slobodný umelec - DIČ: 103402364, ponúka nákup handmade šperkárskeho tovaru prostredníctvom webovej stránky www.cynthiadesign.eu. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Košický kraj, so sídlom Vrátna 3, 040 01 Košice.

2.    Týmito obchodnými podmienkami sa riadi nákup a predaj tovaru medzi značkou cynthia design ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu.

3.    Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s obchodnými a dodacími podmienkami. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia uvedenými obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

4.    Obchodné podmienky sú prístupné na webovej stránke www.cynthiadesign.eu.

 

II. PRAVIDLÁ OBJEDNÁVANIA TOVARU

1.    Predávajúci prijíma objednávky vykonané prostredníctvom webovej stránky a e-mailu nepretržite, 24 hod. denne. Obsluha E-shopu je k dispozícii telefonicky každý pracovný deň od 9:00 do 17:30 hod.. Objednávky podané mimo pracovných dní (v dňoch pracovného voľna) spracuje predávajúci v prvý pracovný deň nasledujúci po dňoch pracovného voľna, v ktorom bola objednávka zadaná.

2.    Predávajúci uzatvára zmluvu resp. zmluvy s kupujúcimi prostredníctvom objednávky kupujúcehoPredmetom zmluvy je tovar uvedený v objednávke a vybraný kupujúcim z dostupnej ponuky obchodu. Kupujúci môže zadať objednávku aj bez registrácie vlastného používateľského účtu. Rozmery, farby a ostatné údaje uvedené na web stránkach predávajúceho, v katalógoch, prospektoch a iných médiách sú údajmi vychádzajúcimi z údajov výrobcov a dodávateľov. Predávajúci sa zaväzuje, že svojim odberateľom bude dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru.

1.    na webovej stránke www.cynthiadesign.eu

2.    emailom na adrese info@cynthiadesign.eu

3.    telefonicky na čísle +421 908 683 273

3.    Podmienkou pre naplnenie platnosti záväznej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy. Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Potvrdenie doručenia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, DIČ a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje. Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky a predávajúci si vyhradzuje právo kontaktovať kupujúceho za účelom vybavenia objednávky aj telefonicky. Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

4.    Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola objednávka kupujúceho akceptovaná.

5.    Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu.

6.    V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch okrem prvotného automatického potvrdenia objednávky emailom, si predávajúci pre vznik zmluvy vyhradzuje právo pre potvrdenie objednávky telefonicky a uhradenie finančnej zálohy kupujúcim. V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, prišlo k výraznej zmene kurzov zahraničnej meny alebo ku zmene dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu tovar v dohodnutej v lehote alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho stornovať objednávku. Stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu alebo telefonicky. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani nestornuje objednávku, je predávajúci oprávnený odmietnuť (neakceptovať) návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy.

7.    Podrobnejší popis o tom, ako má zákazník postupovať pri vytváraní objednávky, zákazník nájde v pätičke.

8.    Ak kupujúci objednáva tovar prostredníctvom telefónu, oznámi predávajúcemu všetky údaje potrebné pre realizáciu objednávky. Ak bude dohodnutý predmet a podmienky kúpy, predávajúci zašle kupujúcemu rekapituláciu objednávky na e-mail kupujúceho. Táto správa predstavuje potvrdenie o uzavretí zmluvy. Náklady na komunikáciu pri objednávke telefónom nesie Kupujúci podľa tarify svojho telefónneho operátora.

9.    Fotografie, grafická prezentácia ponúkaného tovaru, firemné logá alebo loga výrobkov, slúžia výhradne na prezentáciu prevádzky obchodu. Sú chránené autorským právom a kupujúci nie je oprávnený s týmito prvkami akýmkoľvek spôsobom ďalej manipulovať.

10.  Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite používaného monitora, resp. iného zobrazovacieho zariadenia.

 

III. SPÔSOB DORUČENIA A DOBA DODANIA

1.    Dodacia lehota v prípade tovaru, ktorý je skladom je do 2 pracovných dní.

2.    Tovar je dodávaný na adresu kupujúceho prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskou službou GLS. Kupujúci môže svoju objednávku prevziať osobne, prostredníctvom Zásielkovne. Predpokladaný termín doručenia tovaru je uvedený v nákupnom košíku pri voľbe spôsobu doručenia.

3.    Dodávky objednaného tovaru sú realizované podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho v čo najkratšom termíne. Priemerná doba expedície objednaného tovaru sa pohybuje v rozmedzí 1 - 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky.

4.    V prípade, že sa tovar v čase do spracovania objednávky (odoslania tovaru kupujúcemu) stane nedostupným, predávajúci vopred upozorní zákazníka e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty. V tomto prípade má zákazník možnosť objednávku stornovať, prípadne upraviť.

5.    Pri platbe prostredníctvom PayPal, CardPay alebo bankovým prevodom na účet predávajúceho v Slov. sporitelni, predávajúci odloží odoslanie tovaru kupujúcemu až do chvíle pripísania kúpnej sumy na bankový účet predávajúceho.

6.    Tovar v hodnote nad 100€ (slovom: päťdesiat eur) v rámci jednej objednávky, je doručovaný na náklady predávajúceho. V iných prípadoch hradí sumu za doručenie (poštovné), uvedenú v rekapitulácií objednávky, kupujúci.

7.    Predávajúci archivuje informácie o uzatvorených zmluvách po dobu 3 rokov. Kupujúci je oprávnený si tieto informácie u predávajúceho vyžiadať prostredníctvom e-mailovej správy. Predávajúci je povinný tieto informácie kupujúcemu poskytnúť v lehote do 14 dní odo dňa prijatia žiadosti.

 

IV. CENY TOVARU A SPÔSOBY PLATBY

1.    Ceny tovaru sú uvádzané v Eurách vrátane všetkých súvisiacich daní a sú platné v čase objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny výmenných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Zákazník má právo na odstúpenie od zmluvy v prípade zmeny cien.

2.    V cene tovaru nie je započítané poštovné.

3.    Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny tovaru v obchode, zavádzať nový tovar do predaja, vyhlasovať a odvolávať zľavové akcie alebo tieto akcie zmeniť, pričom takými zmenami nie sú dotknuté práva kupujúceho vyplývajúce už z odoslanej objednávky či uzatvorenej zmluvy.

4.    Kupujúci má možnosť výberu medzi nasledujúcimi spôsobmi platby:Kúpna zmluva je uzavretá s rozväzovacou podmienkou s tým, že ak kupujúci neuhradí predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v lehote 10 dní od výzvy predávajúceho na prevzatie tovaru (pri platbe bankovým prevodom alebo paypal), zmluva sa od začiatku ruší, zmluvné strany si vrátia alebo nahradia všetky prijaté plnenia a predávajúci nadobúda právo voľne disponovať s objednaným tovarom.

1.    úhradou v hotovosti poštovej alebo kuriérskej službe v mieste doručenia (na dobierku), pri jeho preberaní

2.    bankovým prevodom na účet predávajúceho v Slov. sporitelni.

3.    prostredníctvom PayPal cez PayPal účet. Pri výbere tejto metódy platby sa suma objednávky automaticky navyšuje o fixný poplatok 2,9% z celkovej sumy objednávky. Sumu si účtuje Paypal za každú zrealizovanú transakciu.

Dokladom o predaji je faktúra. Originál faktúry priloží kupujúci k objednanému tovaru, faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list.

 

 

V. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

1.    Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť (neakceptovať) návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy v prípade ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné. V tomto prípade bude predávajúci okamžite informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho riešenia objednávky. Ku každej objednávke sa pristupuje individuálne so snahou maximálne vyjsť v ústrety kupujúcemu.

2.    Kupujúci nepodnikateľ / ktorý nemá pridelené IČO / má podľa zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa §7 právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru a ďalších 14 dní na odoslanie tovaru predávajúcemu od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

3.    Právo na odstúpenie od zmluvy si môže kupujúci uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (emailom na adresu: info@cynthiadesign.eu), spolu s číslom daňového dokladu / faktúry / a číslom bankového účtu. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

4.    Kupujúci, ktorý odstupuje od kúpnej zmluvy je povinný uhradiť nevyhnutné náklady spojené s vrátením tovaru v prípade že vracia tovar ktorý je bez vady. (Kupujúci znáša náklady na prepravu a riziko nebezpečenstva škody vzniknutej na tovare počas prepravy tovaru späť predávajúcemu. Kúpna cena tovaru je v prípade takéhoto odstúpenia od zmluvy vrátená kupujúcemu najneskôr do 14 dní – odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, rovnakými platobnými prostriedkami, aké použil spotrebiteľ pri pôvodnej transakcii na uvedené číslo bankového účtu kupujúceho (§ 9 ods. 2 zák. 102/2014).

5.    V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy a vrátenia tovaru ku ktorému sa viazal darček zadarmo, je povinnosťou kupujúceho vrátiť tovar aj s darčekom, ktorý k danému tovaru obdržal. V prípade, že si kupujúci darček ponechá, predávajúci mu vyfakturuje sumu za darček podľa platného cenníka uvedeného na stránke eshopu. Hodnota darčeka bude odrátaná od hodnoty vrátenej kúpnej ceny.

6.    Vrátený tovar prosím zasielate:

1.    Zabalený tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

2.    Bez známok používania a nosenia spôsobených zaobchádzaním nad rámec zákona 102/2014 Z.z..

3.    Kompletný (so všetkými darčekmi, viď bod. č. 5.).

4.    Spolu s dokladom o nákupe.

5.    Tovar nezasielajte na dobierku. V prípade zaslania tovaru na dobierku nedôjde k jeho prevzatiu.

6.    V prípade osobného doručenia tovaru je potrebné dohodnúť si termín doručenia.

7.    Pri zasielaní tovaru predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy - je povinnosťou zákazníka tovar zabaliť tak, aby nedošlo pri preprave k jeho poškodeniu.

8.    Ak kupujúci vykoná nejakú zmenu na kupovanom produkte (gravírovanie, skrátenie resp. iné zmeny) obchodník nie je povinný zmenený tovar prevziať, a tým pádom kupujúci stráca nárok na výmenu.

7.    Záväzky obchodníka v prípade odstúpenia od zmluvy

1.    Obchodník vráti spotrebiteľovi všetky uhradené platby, vrátane nákladov na doručenie, bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Obchodník vráti platby a náklady rovnakými platobnými prostriedkami, aké použil spotrebiteľ pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sa so spotrebiteľom výslovne nedohodli na inom spôsobe, a za predpokladu, že spotrebiteľ nebude v súvislosti s týmto vrátením znášať žiadne poplatky.

2.    Obchodník nie je povinný uhradiť dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil spôsob dodania iný, ako je najlacnejší typ štandardného dodania ponúkaného obchodníkom.

3.    Pokiaľ obchodník v prípade kúpnych zmlúv nenavrhol, že si tovar vyzdvihne sám, môže počkať s vrátením platby dovtedy, kým nedostane tovar späť alebo kým spotrebiteľ nepreukáže, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.

8.    Záväzky spotrebiteľa v prípade odstúpenia od zmluvy

1.    Pokiaľ obchodník nenavrhol, že si tovar vyzdvihne sám, spotrebiteľ zašle tovar späť alebo ho odovzdá obchodníkovi alebo osobe, ktorú obchodník poveril prevzatím tovaru, bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď oznámil obchodníkovi svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy. Lehota je dodržaná, ak spotrebiteľ tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

2.    Spotrebiteľ znáša iba priame náklady na vrátenie tovaru s výnimkou prípadov, keď obchodník súhlasil, že ich bude znášať sám alebo keď si obchodník nesplnil povinnosť informovať spotrebiteľa, že tieto náklady znáša spotrebiteľ. 

3.    Ak bol tovar v prípade zmlúv uzavretých mimo prevádzkových priestorov dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy, obchodník vyzdvihne tovar na svoje vlastné náklady, ak ho z dôvodu jeho charakteru nemožno štandardne vrátiť poštou.

4.    Spotrebiteľ zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie charakteru, vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ v žiadnom prípade nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak obchodník neposkytol informáciu o práve na odstúpenie od zmluvy.

5.    Zákazník plne zodpovedá za správnosť a úplnosť bankových údajov nevyhnutných na vrátenie finančných prostriedkov. V prípade zaslania chybných bankových údajov predajca nezodpovedá za chyby vzniknuté zaslaním nesprávnych údajov.

 

VI. REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

1.    Na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov v zmysle platných právnych predpisov (§ 620 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb.) V prípade, že záruka poskytovaná výrobcom je dlhšia ako zákonná záruka platí dlhšia záručná doba.

2.    Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

3.    Predávajúci je povinný reklamáciu zaevidovať v zmysle § 18 ust. (10) Zákona 250/2017 Z.z. a predávajúci môže reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy zamietnuť len na základe odborného posúdenia! (§ 18 ust. 6 toho istého zákona).Posudzovanie vád tovaru je podľa platných právnych predpisov, noriem a ustanovení, ktoré nie sú v rozpore s platným právnym poriadkom v Slovenskej republike. Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránenáO spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže požadovať namiesto odstránenia chyby (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú. To isté sa týka aj súčasti veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí). V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má kupujúci právo rozhodnúť sa či uplatní právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká chyba, aká bola najmenej dvakrát opakovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.

1.    Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok všetky náklady znáša predávajúci. Odborným posúdením je vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.

2.    Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.

4.    Záruka sa nevzťahuje na chyby zapríčinené nesprávnym a nešetrným používaním výrobku, prípadne pri prirodzenom opotrebovaní výrobku.

5.    Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:Kupujúci je povinný doručený tovar prezrieť a skontrolovať dodané množstvo tovaru, sortiment, prípadne zjavné chyby tovaru. Prípadnú nekompletnosť dodávky alebo zámenu sortimentu, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu ihneď po prebratí. Inak je dodávka považovaná za kompletnú a bez chýb. Pri zjavnom poškodení tovaru počas prepravy je kupujúci povinný urobiť písomný záznam o povahe škody s prepravcom, resp. poškodený tovar neprevziať. Písomný záznam o povahe škody je nevyhnutnou podmienkou prípadného reklamačného konania.

1.    ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,

2.    ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,

3.    ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,

4.    ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

5.    ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,

6.    ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

7.    ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

8.    ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou.

6.    Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej služby. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

7.    O reklamácii je možné predávajúceho informovať prostredníctvom e-mailu na adrese: info@cynthiadesign.eu telefonicky na a číslach +421 908 683 273 alebo poštou bez dobierky na adresu:

cynthia design

Ružínska 15

040 11 KOŠICE

Slovenská republika


    8. Pri zasielaní poškodeného tovaru, zásielka musí zodpovedať nasledujúcim podmienkam: Predávajúci po obdržaní reklamácie e-mailom informuje kupujúceho o obdržaní zásielky.

9.  

1.    Tovar je potrebné dôkladne zabaliť. Pri zasielaní tovaru predávajúci neručí za prípadnú stratu tovaru na ceste k neho - je povinnosťou kupujúceho tovar zabaliť tak, aby nedošlo pri preprave k jeho poškodeniu alebo strate.

2.    Zásielku odoslať doporučene, nie na dobierku. V prípade zaslania tovaru na dobierku nedôjde k jeho prevzatiu zo strany kupujúceho.

3.    K reklamácii predávajúci odporúča priložiť ofotenú faktúru a dôvody reklamácie. Kupujúci s tým urýchli celkový proces reklamácie.

10.  Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

1.    doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu (mailom alebo poštou)

2.    doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

11.  Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

1.    odovzdaním opraveného tovaru,

2.    výmenou tovaru,

3.    vrátením kúpnej ceny tovaru,

4.    vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

5.    písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

6.    odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru (vprípade, že reklamácia nebude vybavená kladne, tovar bude odoslaný späť kupujúcemu spoločne s odôvodnením prečo bola reklamácia zamietnutá) .

12.  Pri reklamácii poškodeného tovaru predávajúci postupuje nasledovne:Pri reklamácii poškodeného tovaru poštovné na opätovné zaslanie reklamovaného tovaru samozrejme kupujúci už neplatí.

1.    Pri reklamácii opraviteľnej chyby: tovar opraví, alebo vymení za tovar rovnakého druhu.

2.    Pri reklamácii neopraviteľnej chyby: tovar vymení predávajúcemu za tovar iného druhu v rovnakej alebo podobnej cene.

3.    Pri reklamácii neopraviteľnej chyby, pokiaľ si nebude vedieť kupujúci vybrať iný tovar, vráti peniaze.

13.  

14.  Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa fyzického prevzatia reklamovaného tovaru, t. j. do toho času vybavujeme reklamácie. Reklamácie predávajúci vybavuje v poradí v akom boli reklamácie doručené, v čo najkratšom čase k spokojnosti zákazníka.

15.  Pokiaľ je hodnota poškodeného tovaru do výšky zaplateného poštovného (t. j. menej ako 5€), stačí poslať e-mailom fotografiu poškodeného výrobku, pričom je potrebné výrobok odfotiť tak, aby poškodenie bolo zjavné a zreteľné. Fotografiu pošlite na našu e-mailovú adresu: info@cynthiadesign.eu spolu s číslom objednávky a dôvodmi reklamácie.

16.  V zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov platného od 1.2.2016 spotrebiteľ má právo obrátiť sa na systém alternatívneho riešenia sporov (ďalej len ARS). Bližšie informácie o ARS nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR http://www.economy.gov.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s ako aj zoznam subjektov riešenia ARS http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

 

VII. VÝMENA TOVARU

1.    Kupujúci má právo na výmenu tovaru za tovar iného druhu, farby alebo veľkosti v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

2.    Vrátený tovar na výmenu musí spĺňať podmienky podľa nášho OP V. odsek 6. bod 6.1.-6.8.

3.    O výmene tovaru je možné predávajúceho informovať podľa nášho OP VI. odsek 7.bod.

4.    Pri výmene tovaru kupujúci je povinný uhradiť nevyhnutné náklady spojené s vrátením tovaru (Kupujúci znáša náklady na prepravu a riziko nebezpečenstva škody vzniknutej na tovare počas prepravy tovaru späť predávajúcemu)

5.    Ak dôjde k výmenu tovaru, začína plynúť nová záručná doba

 

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.    Kupujúci je povinný uvádzať pri nákupe tovaru a registrácií používateľského účtu iba pravdivé, aktuálne a presné údaje. Registrovaný zákazník je povinný o zmene týchto údajov bezodkladne informovať predávajúceho.

2.    Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

3.    Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, DIČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

4.    Osobné údaje kupujúceho uvedené počas registrácie používateľského účtu do obchodu sú chránené zákonom č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších právnych predpisov a spracovávané predávajúcim výhradne pre realizáciu objednávok a pre marketingové účely.

5.    Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu.

6.    Pre poskytnutie služieb e-shopu, potrebuje predávajúci poznať určité osobné údaje kupujúceho. Predávajúci rešpektuje súkromie kupujúceho, preto sa snaží množstvo týchto údajov minimalizovať na tie najnevyhnutnejšie. Všetky údaje sú chránené pred zneužitím. Práca predávajúceho s osobnými údajmi plne podlieha zákonným normám a Zákonu o ochrane osobných údajov.

7.    Všetky údaje o nákupoch, reklamáciách a ďalších činnostiach kupujúceho v e-shope predávajúceho, majú dôverný charakter a podliehajú rovnakým bezpečnostným pravidlám ako práca s osobnými údajmi. Akékoľvek údaje, ktoré predávajúci získa, chráni pred zneužitím, neposkytuje ich žiadnej tretej osobe okrem spoločností zaisťujúcich špedičné služby a platobný styk, ktoré obdržia iba nevyhnutné minimum informácií potrebných pre bezproblémové vybavenie konkrétnej objednávky. Všetky údaje slúžia len ku kvalitnému poskytovaniu služieb predávajúceho.

8.    Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

9.    Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa predošlého bodu týchto reklamačných a obchodných podmienok na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

10.  Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje vždy osobitne na základe súhlasu kupujúceho a zároveň zabezpečí, aby sa tieto osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané za účelom plnenia kúpnej zmluvy.

11.  Pri vytvorení používateľského účtu kupujúci vyjadruje súhlas s tým, že jeho meno a e-mail bude predávajúci využívať k zasielaniu informácií o zľavách, novinkách a ďalších marketingových aktivitách. V každom takto zaslanom e-maile môže kupujúci nájsť návod, ako jednoducho zakázať predávajúcemu zasielanie týchto reklamných e-mailov a newsletterov.

12.  Kupujúci má právo kedykoľvek písomne zaslať predávajúcemu: zmeny alebo doplnenie osobných údajov a takisto aj žiadosť o likvidáciu osobných údajov, ktoré boli predávajúcemu poskytnuté.

13.  Kupujúci používaním internetového obchodu predávajúceho súhlasí s vyššie uvedenými pravidlami a so zhromažďovaním a používaním osobných údajov. 

IX. Záverečné ustanovenia

1.    Zmluva o kúpe tovaru sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.

2.    Zmluvu je možné uzavrieť len v slovenskom jazyku.

3.    Predávajúci si vyhradzuje právo vykonávať zmeny obchodných podmienok. Tieto zmeny sa nevzťahujú na objednávky dokončené pred účinnosťou príslušných zmien. Zmeny obchodných podmienok sú účinné ich zverejnením na webovej stránke.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú platné od 1.1.2020


Request To Erase Personal Data

Contact form